نقطه ای بر روی نیمساز

:نویسنده
Boreshban
هر نقطه روی نیمساز یک زاویه ،از دو ضلع زاویه به یک فاصله است.
نقطه D بر روی نیمساز زا ویه قرار دارد،با حرکت دادن نقطه D فاصله ان را از دوضلع زاویه بررسی کنید