Currículum. Continguts

Les funcions circulars en l'estudi de fenòmens periòdics i la trigonometria per resoldre problemes mitjançant triangulació

  1. L'angle com a gir. Unitats de mesura d'angles. Raons trigonomètriques d'un angle qualsevol. Les funcions sinus, cosinus i tangent. L'estudi, amb ordinador, de les funcions trigonomètriques sota canvis d'escala: període i amplitud. Aplicació a l'estudi de fenomens periòdics.
  2. Resolució gràfica i analítica de triangles: els teoremes del sinus i del cosinus. Problemes geomètrics que es poden resoldre per triangulació. Els procediments de càlcul en la topografia.

El càlcul amb nombres decimals: notacions, aproximacions i errors en funció de la situació objecte del càlcul

  1. La notació científica per treballar, amb calculadora i/o ordinador, en contexts científics.
  2. Les aproximacions i els errors en la mesura i en el càlcul. El càlcul amb calculadora i ordinador.
  3. Resolució de problemes que impliquin desigualtats amb una incògnita. L'ús dels intervals com una manera d'expressar-ne els resultats.

PROYECTO MATEX. Trigonometría

APUNTES MAREA VERDE. Trigonometría

Apunts de classe (1/2)

Apunts de classe (2/2)