Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions definides en tres trossos

Aquesta és la gràfica d'una única funció definida amb tres fórmules de manera condicionada: Depenent del valor de x aplicarem una de les tres fórmules. Els extrems dels intervals de definció de f(x) són x=a i x=b.
Moveu els lliscadors per canviar els valors de a i b. Observeu com canvia la continuitat de la funció. Quins tipus de discontinuitats podeu observar? Quins són els punts de discontinuitat i de quina mena de discontinuitat es tracta?