funcio_afi

Author:
mvictmice
La funció afí
• Donada la funció f(x)= 1,5x + 3 1. Quin és el domini de la funció? 2. Quin és el recorregut? Canvia el signe de la m, què observes en la gràfica? • 4. Quins són els punts de tall quan b=-2? 5. Quins són els intervals? I els signes corresponents? • 6. Si m=4, quins són els punts de tall amb la recta? 7. Quin valor s’ha de canviar per fer una funció paral•lela a la recta inicial? 8. En augmentar el pendent, quin eix s’apropa la recta? 9. Presenta alguna simetria aquesta funció? 10. És una funció periòdica? 11. Pots observar algun punt relatiu? Por Maria Royo i Marta Olóndriz IV d'ESO