اشکال با محور تقارن (2)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیر دو شش ضلعی که قرینه ی یکدیگرند و یک محور تقارن می بینید، می توان با حرکت دادن دو نقطه ی آبی متحرک شکل تقارن را تغییر داد.
فعالیت: موقعیت خط راست را تغییر دهید، تا شش ضلعی و قرینه اش روی یکدیگر منطبق شوند. در این حالت، یکی از محورهای تقارن بر خط راست منطبق می شود. 1. یک شش ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟ با حرکت دادن نقطه ی مشکی درستی جواب خود را بررسی کنید.