Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Divkārtperspektīvi trijstūri

Doti divi trijstūri ABC un A1B1C1 tādi, ka AA1, BB1 un CC1 krustojas vienā punktā O, un taisnes AB1, BC1 un CA1 krustojas vienā punktā O1. Pierādīt, ka tādā gadījumā arī taisnes AC1, BA1 un CB1 krustojas vienā punktā O2.