Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

בדמיונו של מונדריאן

כמה מלבנים בציור? כמה מלבנים מסוגים שונים בציור?
 ניתן להזיז את המלבנים ע"י לחיצה על המלבן וגרירתו.  ניתן להגדיל ולהקטין את המלבנים על ידי גרירת קודקודי המלבן.  בכדי לקבל אורכים שלמים הצמידו את הקודקודים למשבצות.