Синусын өргөтгөсөн теорем

Зохиогч:
B.Uugantuya
Гурвалжны талын урт болон өнцгийн хамаарлыг олж тооцоолох зорилготой.