Синусын өргөтгөсөн теорем

Зохиогч:
B.Uugantuya
Гурвалжны талын урт болон өнцгийн хамаарлыг олж тооцоолох зорилготой.
Зөвлөмж: Та бүхэн гурвалжны оройн цэгүүдийг хөдөлгөж үзээд гурвалжны талын урт болон өнцгүүдийн хоорондох хамаарлыг ажиглаарай.