Exponent tree

:نویسنده
Fereshteh Esmaili
ابن ترسیم نمودار درختی برای عدد توان دار می باشد که تعداد پاره خط های آخرین بخش نمودار حاصل توان را نشان می دهد.
با تغییر لغزنده ها توان و نما را می توان تغییر داد