Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Problema 2 PAU juny 2012 Matemàtiques CCSS Sèrie 3

Construïm en el pla el quadrilàter de vèrtexs A(1, 1), B(2, 4), C(4, 5) i D(3, 0), els costats del qual són els segments AB, BC, CD i DA.   a.  Escriviu les desigualtats que determinen la regió del pla continguda i sobre els costats del quadrilàter ABCD.   b. Feu servir les desigualtats anteriors per a justificar si els punts P(3, 1), Q(3, 4) i R(5, 2) són interiors, exteriors o estan sobre els costats del quadrilàter.