צלעות במקבילית

בפעילות תבדקו שהמרובע מקיים את הגדרת המקבילית, תמצאו ותוכיחו תכונה נוספת של צלעותיה.

גִררו את קדקודי המרובע.ובִדקו אם צלעות המרובע מקבילות. נַמקו. הַמשיכו לגרור ומִצאו תכונה נוספת של צלעות המקבילית. רִשמו את התכונה כמשפט והוכיחו.