Càlcul de les components d'un vector

Autor:
Xevi
Tema:
Càlcul
Si tenim els punts final i inicial d'un vector, podem calcular les seves components: Per calcular la component x hem de restar la x del punt final menys la x del punt inicial Per calcular la component y hem de restar la y del punt final menys la y del punt inicial