Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema de Pascal

Si un hexàgon simple, inscrit en una cònica, llavors les interseccions de parelles de costats oposats estan sobre una recta anomenada recta de Pascal. Es compleix el recíproc.