Elementa I.23: Kulman siirtäminen

Tekijä:
Hannu Tiitu
Eukleideen Elementan lause I.23: Kulman siirtäminen. Klikkaa nuolista lauseen todistus vaihe vaiheelta.
  1. On siirrettävä kulma ECD annetulle suoralle.
  2. Piirretään jana DE. [P1]
  3. Konstruoidaan suoralle kolmio, jonka sivujen pituudet vastaavat janojen CE, ED ja DC pituuksia. [I.22]
  4. Kolmiot CED ja AGF ovat yhtenevät [I.8], joten niiden vastinkulmat ovat samat. Siis kulma GAF = kulma ECD.