Curva de Koch.

Persoa autora:
María
Partimos dun segmento de lonxitude 1. O primeiro paso consiste en dividilo en tres intervalos iguais, construír un triángulo equilátero sobre o intervalo central e suprimir a base de dito triángulo. O segundo paso da construción consiste en repetir o primeiro paso sobre cada un dos catro intervalos resultantes. O proceso repítese infinitas veces.A curva de Koch é a curva á que se van aproximando as sucesivas poligonais que resultan en cada paso. No primeiro paso obtemos 4 segmentos, a lonxitude de cada segmento é 1/3 e a lonxitude total é 4/3 . No segundo paso obtemos segmentos, a lonxitude de cada segmento é   e a lonxitude total 1.    Calcula a lonxitude total da curva de Koch no terceiro e cuarto paso. 2.    Cal sería a lonxitude total da curva no paso n ? 3.    Que pasará coa lonxitude total se repetimos o proceso indefinidamente?