شکل ها و محور تقارن(4)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیر دو شش ضلعی که قرینه ی یکدیگر هستند و یک محور تقارن می بینید. می توان با حرکت دادن دو نقطه ی آبی متحرک روی محور تقارن و حرکت دادن یکی از شکل ها شکل تقارن را تغییر داد.
فعالیت: خط راست را تکان دهید، تا شکل و قرینه اش روی هم منطبق شوند. در این حالت، یکی از محورهای تقارن بر خط راست منطبق می شود. 1. به نظر شما این شکل چند محور تقارن دارد؟