تجانس

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها متجانس دیگری است و می توان با حرکت دادن نقطه ی مشکی یا حرکت دادن روباه سمت ﭼﭗ، جهت تجانس را تغییر داد.
فعالیت: با کشیدن اجزایی از شکل که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم تقارن مرکزی را تجربه کنید. مشاهدات خود را توضیح دهید. 1. تصویر دو روباه را از نظر شکل، موقعیّت، اندازه، جهت و ... با یکدیگر مقایسه کنید. شباهت و تفاوتشان در چیست؟ 2. چه رابطه ای میان مرکز تجانس دو شکل وجود دارد؟ 3. رابطه ی بین ثابت تجانس و دو تصویر چیست؟