Αντώνης Κρυπωτός

Προσέγγιση της καμπύλης συχνοτήτων μιας συνεχούς μεταβλητής