ارتفاع و محل تقاطع ارتفاع‏ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
شکل زیر یک مثلث است که یک ارتفاع از آن رسم شده است. می‏توان با حرکت دادن نقطه‏های آبی این مثلث را تغییر داد.
فعالیت: رأس‏های مثلث را جا به جا کرده و ببیند: 1. پاره خط سبز رنگ (ارتفاع وارد بر ضلع AB مثلث) چه ویژگی دارد؟ 2. در چه شرایطی، ارتفاع عمود بر ضلع AB خارج از مثلث می‏افتد؟ 3. در چه حالتی این پاره خط، دقیقاً روی نقطه ی میانی می‏افتد؟ دکمه‏ی بعدی را فشار دهید و مجدداً رأس‏های مثلث را جا به جا کنید. مشاهدات خود را شرح دهید. 4. نقطه‏ی Or چه ویژگی دارد؟ 5. آیا سومین ارتفاع از این نقطه عبور می‏کند؟ شما می‏توانید با فشار دادن دوباره دکمه‏ی بعدی حدس خود را امتحان کنید. با توجه به مسائل قبلی، سؤال‏های زیر را بررسی کنید. 6. داخل یا خارج بودن محل تقاطع ارتفاع‏ها به چه چیزی بستگی دارد؟ 7. محل تقاطع ارتفاع‏ها در مثلث قائم الزاویه کجا قرار دارد؟ 8. کدام رأس مثلث به محل تقاطع ارتفاع‏ها نزدیک‏تر است؟