جمع با قرینه

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: خاصیت عمل جمع (جمع با قرینه) هدف: درک خاصیت جمع قرینه در اعداد صحیح (جمع هر عدد با قرینه اش برابر صفر می شود)
شرح فعالیت: نقطه ی A را جا به جا کنید. در جمع معادل بردار چه ویژگی ای مشاهده می کنید؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. آیا حاصل این جمع همیشه ثابت است؟ مقدار این عدد ثابت چقدر است؟ نتیجه ای که از این فعالیت می گیرید را بیان کنید. این نتیجه تحت عنوان "جمع با قرینه" یکی از خواص جمع است.