Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Геогебра өдөрлөг 2017

Зорилго: Геогебра програмыг математикийн сургалтад ашиглаж буй туршлага, шинэлэг санаа шийдлүүдтэй танилцуулах, програм дээр ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх, багш нарын хамтран ажиллах, мэдээллээ хуваалцах боломжийг нээх
Геогебра өдөрлөг 2017