Декартові координати

[br][br]Метод координат - це спосіб визначення положення[br]точки, фігури або тіла за допомогою чисел або інших символів. Числа, за[br]допомогою яких визначається положення точки, називають її [i]координатами.[/i][br][br]Прямокутні координати застосовувалися в геометрії[br]здавна. Зо­крема, Аполлоній Пергський (6л. 262 - 6л. 190 до н. є.) за допомо­гою[br]них визначав і досліджував, щоправда в геометричній терміноло­гії, еліпс,[br]параболу, гіперболу. Вперше ідеї методу координат систе­матично виклали за[br]допомогою невід'ємних чисел П. Ферма (1601 - 1655) і Р. Декарт. Від'ємні[br]координати ввів І. Ньютон, а термін «ко­ординати» - Г. Лейбніц.[br][br]Перевага методу координат перед синтетичним[br]методом, за якого безпосередньо розглядаються фігури і кожна задача потребує[br]особли­вого підходу, полягає в його алгоритмічності. Справді, за допомогою[br]методу координат будь-яка геометрична задача зводиться до алгебраїч­ної, а[br]алгебраїчні задачі легше алгоритмізувати.[br][br]Сучасне життя потребує широкого використання знань і вмінь,[br]здобутих під час вивчення методу координат у школі. Лікар будує графік[br]температури хворого, економіст - графік зміни випуску про­дукції на[br]виробництві, фізик за допомогою графіків у певній системі координат досліджує[br]фізичні явища і т. ін. У математиці широко по­слуговуються не тільки[br]прямокутною декартовою системою коорди­нат, а й іншими системами: сферичними,[br]циліндричними, еліптични­ми. Метод координат є основним методом дослідження[br]властивостей геометричних фігур в аналітичній геометрії.[br][br]

Створення тренажеру

проект1488

Лабіринт "Даша мандрівниця"

Information