Β .1. 1 Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία

Β .1. 1 Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία

Επιλέξτε τα αντίστοιχα κουτiά επιλογής για να δείτε την κάθε έννοια

2.1 Συμμετρία ώς πρός άξονα - α

2.1 Συμμετρία ώς πρός άξονα - α
Μετακινείστε το σημείο Α ώστε να σημιουργήσετε ένα οπιοδήποτε σχήμα και [br]θα εμφανιστεί το συμμετρικό του ώς πρός την ευθεία ε

H οικογένεια των παραλληλογράμμων

H οικογένεια των παραλληλογράμμων

Information